Ban chấp hành Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện Kế hoạch số 26 – KH/TU, ngày...

Đại hội Đoàn TN Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

Ngày 11 tháng 8 năm 2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1-CTCP đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đồng chí Nguyễn Đức...