Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

CÔng bố thông tin về Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/3/2024

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1- Công ty CP gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/3/2024


Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cp XDGT và TM 124, ngày 04/01/2024

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP XDGT và TM 124

Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng TCT

Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng TCT tháng 6/2023.

Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của TCT

Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của TCT

- Cử bà Nguyễn Thế Xuân Ý là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp

1 2 3 ... 13 14 15  Trang sau