Đăng lúc: Thứ ba - 12/12/2023 09:18 - Người đăng bài viết: Phòng PC-QHCĐ

Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông


Nghị quyết số 473/2023/NQ-HĐQT ngày 08/12/2023 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.