Ban chấp hành Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện Kế hoạch số 26 – KH/TU, ngày...

Cienco1 ủng hộ học sinh vùng lũ xã Tế Nông,Nông Cống tỉnh Thanh Hóa 50 triệu đồng

Thực hiện chương trình an sinh xã hội ủng hộ đồng bào nhân dân chịu tổn thất do mưa lũ. Ngày 8 tháng 11 đoàn công tác của Tổng công ty do đồng chí Đinh Văn Thanh, Tổng giám đốc cùng các đồng chí đại...