Cầu Đông Trù - Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Cầu Đông Trù - Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Tên công trình: Cầu Đông Trù Địa điểm: Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý (TP. Đà Nẵng)

Cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý (TP. Đà Nẵng)

Tên công trình: Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý

Cầu Rồng - TP. Đà Nẵng

Cầu Rồng - TP. Đà Nẵng

Tên công trình: Cầu Rồng – TP. Đà Nẵng