Thông báo tuyển dụng - Tháng 12-2016

Thông báo tuyển dụng - Tháng 12-2016

Tuyển dụng Chuyên viên Phòng Kế hoạch; Phòng Thị trường Tổng công ty

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự phục vụ nhiệm vụ Sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP