Hệ điều hành Hits Truy cập gần đây
Unspecified 3070247 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 21:11
windows7 1410345 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 21:09
windowsnt 479692 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 21:11
macosx 297681 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 21:11
windowsnt2 255086 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 21:02
windowsxp2 236077 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 20:31
linux2 151613 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 21:00
linux3 76106 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 21:04
windowsvista 17271 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 16:42
windows98 13337 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 03:58
windows 12830 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 07:49
windows2k 12180 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 16:19
windows2003 3959 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 01:43
windowsme 3341 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 06:03
windows95 1266 Chủ nhật, 26 Tháng Một 2020 17:42
windowsxp 657 Thứ bảy, 25 Tháng Một 2020 08:03
windowsme2 234 Thứ bảy, 25 Tháng Một 2020 03:25
windowsce 225 Thứ bảy, 25 Tháng Một 2020 19:09
os22 147 Thứ năm, 06 Tháng Chín 2018 20:24
mac 79 Thứ tư, 20 Tháng Sáu 2018 23:42
freebsd 32 Thứ hai, 25 Tháng Ba 2019 19:30
macppc 16 Thứ sáu, 12 Tháng Tư 2019 09:21
openbsd 12 Thứ sáu, 01 Tháng Ba 2019 22:17
freebsd2 10 Thứ hai, 28 Tháng Tám 2017 17:10
irix 3 Thứ bảy, 21 Tháng Sáu 2014 23:31
amiga 3 Thứ bảy, 06 Tháng Một 2018 14:18
netbsd2 1 Thứ tư, 13 Tháng Sáu 2018 06:53
netbsd 1 Thứ hai, 15 Tháng Tám 2016 07:21
palm2 1 Thứ ba, 22 Tháng Tư 2014 08:27