Đăng lúc: Thứ sáu - 29/03/2024 16:07 - Người đăng bài viết: Phòng PC-QHCĐ

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiền cổ đông bằng văn bản từ ngày 29/3/2024

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiền cổ đông bằng văn bản từ ngày 18/3/2024 - 28/3/2024
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiền cổ đông bằng văn bản ngày 29/3/2024:
1. Biên bản số 141/2024/BB-DHĐCĐ ngày 29/3/2024.
2. Biên bản số 142/2024/BB-DHĐCĐ ngày 29/3/2024.
3. Nghị quyết số 143/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 29/3/2024.
3. Nghị quyết số 144/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 29/3/2024.
3. Nghị quyết số 145/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 29/3/2024.