Đăng lúc: Thứ năm - 21/12/2023 22:26 - Người đăng bài viết: Phòng PC-QHCĐ

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/12/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/12/2023 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023