Đăng lúc: Thứ tư - 29/04/2015 20:47 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Đại hội đồng cổ đông thường niên CIENCO1 năm 2015 đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra

Sáng ngày 25/4 tại hội trường Tầng 16 toà nhà Cienco1, Tổng công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự có mặt của 71 cổ đông đại diện cho 68.979.620 cổ phần chiếm 98,54 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

 
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Hòa thay mặt HĐQT và BKS phát biểu tại đại hội

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Hòa thay mặt HĐQT và BKS phát biểu tại đại hội

 

  Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Tổng công ty XDCTGT1-Công ty CP cho phù hợp với tình hình sở hữu vốn và luật doanh nghiệp 2014; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; chủ trương niêm yết cổ phiếu. Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Sản lượng công ty mẹ đạt 5395 tỷ, doanh thu đạt 5079 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 113 tỷ, cổ tức đạt 10% . Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, đại hội cũng thống nhất các chỉ tiêu chính: Giá trị sản lượng đạt 5232 tỷ, doanh thu 4409 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 83 tỷ..


Tại đại hội,  99,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với kết quả danh sách trúng cử như sau:  Hội đồng quản trị gồm 05 ủy viên: Ông Cấn Hồng Lai, Ông Phạm Văn Diệt, Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Ông Vương Đức Thọ và Ông Phạm Việt Khoa; Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Ông Lê Văn Long, Ông Vũ Việt Hùng và Bà Đỗ Thúy Anh. Tại cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ nhất các thành viên đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Cấn Hồng Lai giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Lê Văn Long đã được các thành viên Ban kiểm soát tín nhiệm bầu giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.

các cổ đông biểu quyết các chỉ tiêu
Thay mặt cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vừa được đại hội tín nhiệm bầu, Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết sẽ đoàn kết nhất trí cùng tập thể ban lãnh đạo Tổng công ty phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà đại hội đã biểu quyết thông qua, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển hơn nữa đáp ứng mong mỏi của cán bộ công nhân viên và các cổ đông đã tin tưởng.


Sáng ngày 25/4 tại hội trường Tầng 16 toà nhà Cienco1, Tổng công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự có mặt của 71 cổ đông đại diện cho 68979620 cổ phần chiếm 98,54 %© cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

  Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Tổng công ty XDCTGT1-Công ty CP cho phù hợp với tình hình sở hữu vốn và luật doanh nghiệp 2014; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; chủ trương niêm yết cổ phiếu. Đại hội đã thông qua báao cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Sản lượng công ty mẹ đạt 5395 tỷ, doanh thu đạt 5079 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 113 tỷ, cổ tức đạt 10% . Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, đại hội cũng thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Giá trị sản lượng đạt 5232 tỷ, doanh thu 4409 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 83 tỷ..

Tại đại hội,  99,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đại hội đã tiến hành bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với kết quả danh sách trúng cử như sau:  Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên: Ông Cấn Hồng Lai, Ông Phạm Văn Diệt, Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Ông Vương Đức Thọ và Ông Phạm Việt Khoa; Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Ông Lê Văn Long, Ông Vũ Việt Hùng và Bà Đỗ Thúy Anh. Tại cuộc họp Hội đồng quản trị  đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Cấn Hồng Lai giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Lê Văn Long đã được các thành viên Ban kiểm soát tín nhiệm bầu giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.

 

Thay mặt cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vừa được đại hội tín nhiệm bầu, Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết sẽ đoàn kết nhất trí cùng tập thể ban lãnh đạo Tổng công ty phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà đại hội đã biểu quyết thông qua, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển hơn nữa

Sáng ngày 25/4 tại hội trường Tầng 16 toà nhà Cienco1, Tổng công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự có mặt của 71 cổ đông đại diện cho 68979620 cổ phần chiếm 98,54 %© cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

 

  Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Tổng công ty XDCTGT1-Công ty CP cho phù hợp với tình hình sở hữu vốn và luật doanh nghiệp 2014; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán; chủ trương niêm yết cổ phiếu. Đại hội đã thông qua báao cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Sản lượng công ty mẹ đạt 5395 tỷ, doanh thu đạt 5079 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 113 tỷ, cổ tức đạt 10% . Về phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, đại hội cũng thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Giá trị sản lượng đạt 5232 tỷ, doanh thu 4409 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 83 tỷ..

 

Tại đại hội,  99,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đại hội đã tiến hành bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với kết quả danh sách trúng cử như sau:  Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên: Ông Cấn Hồng Lai, Ông Phạm Văn Diệt, Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Ông Vương Đức Thọ và Ông Phạm Việt Khoa; Ban kiểm soát gồm 03 thành viên: Ông Lê Văn Long, Ông Vũ Việt Hùng và Bà Đỗ Thúy Anh. Tại cuộc họp Hội đồng quản trị  đã thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Hòa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Cấn Hồng Lai giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Lê Văn Long đã được các thành viên Ban kiểm soát tín nhiệm bầu giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.

 

Thay mặt cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vừa được đại hội tín nhiệm bầu, Ông Nguyễn Ngọc Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết sẽ đoàn kết nhất trí cùng tập thể ban lãnh đạo Tổng công ty phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà đại hội đã biểu quyết thông qua, xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển hơn nữa

 

 


Tác giả bài viết: VP