Đăng lúc: Thứ tư - 11/07/2018 15:31 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

CBTT Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2018


Tài liệu:
1. /uploads/news/2018_07/0.cbtt-tl-dai-hoi.pdf
2. Tờ trình sửa đổi điều lệ /uploads/news/2018_07/1.tt-sua-doi-dl_1.pdf
3. Tờ trình Ban hành quy chế quản trị: /uploads/news/2018_07/2a.tt-ban-hanh-quy-che-quan-tri.pdf
4. Nội dung quy chế quản trị: /uploads/news/2018_07/2b.noi-dung-quy-che-quan-tri-tong-cong-ty-sua-doicienco1-hoa.pdf
5. Phương án tái cơ cấu: /uploads/news/2018_07/3tt-phuong-an-tai-co-cau.pdf
6. Phương án thành lập công ty CP: /uploads/news/2018_07/4tt-phuong-an-thanh-lap-cty-cp.pdf
7. TT phê duyệt tiền thưởng: /uploads/news/2018_07/5tt-phe-duyet-tien-thuong.pdf
8. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán: /uploads/news/2018_07/6tt-lua-chon-dv-kiem-toan.pdf
9. TT mức thù lao, tiền lương: /uploads/news/2018_07/7tt-muc-thu-lao-tien-luong.pdf
10. TT miễn nhiệm thành viên BKS: /uploads/news/2018_07/8tt-mien-nhiem-tv-bks.pdf
11. TT bầu bổ sung BKS : /uploads/news/2018_07/9tt-bau-bo-sung.pdf
12. Quy chế Đại hội: /uploads/news/2018_07/10quy-che-dh.pdf
13. Quy chế bầu cử: /uploads/news/2018_07/11quy-che-bau.pdf
Tác giả bài viết: QHCĐ