Đăng lúc: Thứ sáu - 21/12/2018 10:57 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2)

Sáng ngày 18/12/2018 tại Phòng họp Tầng 2 toà nhà Cienco1, Tổng công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với sự có mặt của gần 50 cổ đông đại diện cho 63.597.560 cổ phần chiếm 99,8 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2) thành công tốt đẹp

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (lần 2) thành công tốt đẹp

Đại hội diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tịch đoàn gồm ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT, ông Đinh Văn Thanh - Tổng giám đốc Tổng công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động của Tổng công ty XDCTGT1-Công ty CP với số lượng thành viên HĐQT từ 5 thành viên lên 7 thành viên gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và các thành viên HĐQT. Thông qua Quyết toán tổng mức thù lao, tiền lương năm 2017 cho HĐQT, BKS; thông qua mức chi thù lao, tiền lương năm 2018 cho HĐQT, BKS với số cổ phần đồng ý đều đạt trên 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Duy Thắng và ông Ngô Bá Toản; bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là ông Vũ Ngọc Quang với số cổ phần tán thành đều đạt trên 99,5%


Thành viên HĐQT và BKS ra mắt đại hội

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với hầu hết các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP năm 2018 đã thành công tốt đẹp.

Sau Đại hội Cổ đông, vào ngày 20/12/2018 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã họp và thống nhất cao bầu ông Ngô Bá Toản giữ cương vị Tổng giám đốc Tổng công ty; Ông Đinh Ngọc Đàn giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

 
Tác giả bài viết: VP