Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Tờ trình số 0555/TT-BKS ngày 13/6/2016 về việc "Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016" thay thế tờ trình số 0554/TT-BKS ngày 07/6/2016 - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 ... 9 10 11  Trang sau