Đăng lúc: Thứ tư - 10/05/2023 09:21 - Người đăng bài viết: Nguyen Huy

Công bố thông tin về ngày ký hợp đồng kiểm toán

Công bố thông tin về ngày ký hợp đồng kiểm toán
Tổng công ty XDCTGT 1 – Công ty CP xin thông báo Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và 31/12/2022 của công ty.