Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 - Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP