Ban chỉ đạo Cổ phần hóa CIENCO1 - Thông báo mời họp

Về việc: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - CTCP
.