CBTT tạm thời miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT

Xem tại đây  https://drive.google.com/file/d/1Dsq6Z6N2pMVipnQh45Hd3iYi5qpCgOPa/view?usp=sharing