CBTT Thông báo ý kiến khong phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của KTV đối với BCTC mẹ và hợp nhất 2015,2016,2017

Tác giả bài viết: QHCĐ