CBTT Tài liệu và Nghị quyết họp ĐHCĐ năm 2019

Xem tại đây https://drive.google.com/file/d/1c6x-vGNxzvXWUPd7mTpGpZxtZlhE5RsQ/view?usp=sharing