Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tên công trình:   Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Địa điểm: - Điểm đầu tuyến tại thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, 
                   thành phố Đà Nẵng
                 - Điểm cuối là nút giao thông đường vành đai quy hoạch thành phố
                   Quảng Ngãi thuộc xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Cienco1 tham gia thi công 02 gói thầu xây lắp số 1 và số 7.

Gói thầu số 1 có lý trình bắt đầu từ Km 0+00 (giao với QL14B) đến Km 8+00 (tiếp giáp gói thầu số 2), tổng chiều dài là 8 Km. Gói thầu đi qua địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Gói thầu số 7 có lý trình bắt đầu từ Km 52+00 (tiếp giáp với gói thầu số 6) đến Km 65+00 (tiếp giáp gói thầu số A1), tổng chiều dài là 13 Km. Gói thầu đi qua địa bàn các huyện Thăng Bình, Phú Ninh tỉnh Quảng Nam.

Quy mô:      Tổng chiều dài tuyến là gần 140 Km, trong đó đoạn tuyến do JICA tài trợ dài 65 km, đoạn tuyến do 
                     WB tài trợ dài 74,204 km. Tuyến cao tốc đi qua 3 tỉnh, thành phố là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
                     Cấp đường đạt tiêu chuẩn đường cao tốc loại A theo tiêu chuẩn TCVN5729-97.
                     Tốc độ thiết kế 100 - 120Km/h.

                      * Gói thầu XL số 1 có 01 nút  giao (nút Túy Loan giao với QL14B tại Km 0+00); 
                      Xử lý đất yếu lên đến 6,3 km;  07 cầu với chiều dài 903 m, 11 cống phục vụ dân
                      sinh,  33 cống thoát nước các loại; 
                    
                      * Gói thầu XL số 7 có 01 nút  giao (nút giao Tam Kỳ (Km64+450) giao với đường tỉnh 616); 
                      Tổng cộng có 10 cầu với chiều dài 670 m, 17 cống phục vụ dân sinh, 66 cống thoát 
                      nước các loại; 
                    
Giá trị (USD):  $1,682,000,000

Khởi công:     Ngày 08 tháng 3 năm 2014

Hoàn thành:   Dự kiến ngày 02 tháng 09 năm 2018