Cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý (TP. Đà Nẵng)

Tên công trình: Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý
Địa điểm:               Thành phố Đà Nẵng 

Quy mô:                 Chiều dài 759,6m – Cầu dây văng 1 trụ tháp 

Giá trị (VNĐ):        ~ 1.500 tỷ VNĐ 

Năm hoàn thành:  2013