Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XDCT-Cienco1 lần thứ nhất năm 2019

Sáng ngày 01/4/2019 tại Phòng họp Tầng 2 toà nhà Cienco1, Công ty cổ phần xây dựng công trình Cienco1 đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2019 với sự có mặt của các cổ đông đại diện cho 1.083.900 cổ phần chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XDCT-Cienco1
Đại hội diễn ra dưới sự điều hành của Chủ tịch đoàn gồm ông Đồng Xuân Trường và ông Vũ Hải Triều.

Tại Đại hội, với đa số phiếu tán thành, các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XDCT - Cienco1;
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 - 2020 của Công ty Cổ phần XDCT - Cienco1, cụ thể như sau:
• Vốn điều lệ:
+ Vốn điều lệ công ty cổ phần :10.839.000.000 đồng (Mười tỷ, tám trăm ba mươi chín triệu đồng chẵn)
+ Được chia làm:    1.083.900 cổ phần phổ thông
+ Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
• Kế hoạch kinh doanh 2019 - 2020
+ Tăng trưởng chung  ≥ 10% so với năm trước.
+ Doanh thu đạt từ  70 - 80% sản lượng.
+ Thu nhập bình quân của người lao động hàng năm tăng từ 5% trở lên.
+ Trả cổ tức cho các cổ đông từ  5% trở lên.
+ Đầu tư, mua sắm thiết bị đổi mới công nghệ mỗi năm đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh.
+ Bảo đảm 100% các công trình đạt chất lượng, tiến độ, an toàn.
+ Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng 100% yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ.
3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2019 và 2020;

Đại hội thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 cụ thể như sau:
* Danh sách trúng cử và Hội đồng quản trị:
     + Ông Đinh Ngọc Đàn
     + Ông Đồng Xuân Trường
     + Ông Vũ Hải Triều
*Danh sách trúng cử và Ban kiểm soát:
     + Ông Vũ Ngọc Quang
     + Ông Lê Tiến Luật
     + Ông Đào Văn Luân

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với hầu hết các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XDCT - Cienco1 lần thứ nhất năm 2019 đã thành công tốt đẹp.

Sau Đại hội, Công ty đã long trọng tổ chức buổi Lễ ra mắt Công ty CP XDCT - Cienco1. Tại buổi Lễ, HĐQT Công ty đã công bố các Quyết định bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty:
     + Bổ nhiệm ông Vũ Hải Triều - UV HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty;
     + Bổ nhiệm ông Trần Huy Phương giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty;
     + Bổ nhiệm 
bà Phạm Thùy Linh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

* Một số hình ảnh tại đại hội:


Các đ/c lãnh đạo TCT tặng hoa chúc mừng HĐQT & BKS Công ty


Chủ tịch HĐQT Công ty Đồng Xuân Trường tặng hoa chúc mừng Ban lãnh đạo Công ty


Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu tại Lễ ra mắt Công ty
 

Tác giả bài viết: VP TCT