Ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán DELOITTE về kết quả công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2015 - Công ty mẹ và Báo cáo tài chính bán niên 2015 - Hợp nhất

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông