Thông báo ý kiến của HĐQT TCT về việc chào mua công khai của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh