Thông báo về việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP

Ngày 01/12/2014, Bộ GTVT đã ban hành văn bản số 15169/BGTVT-QLDN phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP
Ngày 01/12/2014, Bộ GTVT đã ban hành văn bản số 15169/BGTVT-QLDN phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP
(Chi tiết xin xem ở file đính kèm)
Download tại đây