Thông báo số 023/TCT-HĐQT của HĐQT Tổng công ty XDCTGT 1 - Công ty CP về việc: "Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông