Thông báo quyết định 058/QĐ-HĐQT về việc" Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng Công ty Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông