Thông báo kết quả thực hiện thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư - Thương mại và Xây dựng giao thông 1

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông