Thông báo kết quả thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Cầu 12 - CIENCO1

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông