Thông báo kết quả chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn - Công ty cổ phần hạ tầng FECON

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông