Thông báo chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2015 và Quyết định số 0458/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2016 của HĐQT TCTXDCGGT 1 - Công ty CP về việc "Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông