Thông báo bán cổ phần CIENCO1 tại công ty CP Đường bộ 242-CIENCO1

Ngày 29/12/2014, Hội đồng quản trị TCT đã có quyết định số 0791/QĐ-HĐQT-TCT về việc bán cổ phần CIENCO1 tại công ty CP Đường bộ 242-CIENCO1
download tại đây

Tác giả bài viết: Phòng Quản lý vốn TCT