Tài liệu đại hội cổ đông lần đầu công ty Đường bộ 230

Tài liệu đại hội cổ đông lần đầu công ty  Đường bộ 230
Tải tại đây: /uploads/news/2014_01/tai-lieu-dai-hoi-co-dong-230.rar

Tác giả bài viết: TCCB-LĐ