Quyết định số 2312/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về việc "Xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần, quyết toán số tiền thu từ cổ phần hoá của TCT XDCTGT 1 - Công ty CP"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông