Quyết định số 04/QĐ-HĐQT của HĐQT Tổng công ty XDCTGT 1 - Công ty CP về việc: "Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP CKXD 121 - CIENCO1"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông