Quyết định số 03/QĐ-HĐQT của HĐQT Tổng công ty XDCTGT 1 - Công ty CP về việc: "Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng phần vốn góp của TCT tại Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông