Quyết định số 025/QĐ-HĐQT về việc "Chuyển toàn bộ phần vốn góp của TCT ở Công ty CP đầu tư hạ tầng FCC"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông