Quyết định phê duyệt phương án thoái vốn của TCT tại Công ty CP Đầu tư và XDCT 134 và Công ty CP Đầu tư - Thương mại và XDGT1

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông