Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng TCT

Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng TCT tháng 6/2023.

Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng TCT tháng 6/2023.
1. Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng
2. QUyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng