Quyết định của HĐQT Tổng công ty XDCTGT 1 - Công ty CP về việc: Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Phê duyệt chủ trương góp tiếp phần vốn còn thiếu vào Công ty CP Đầu tư hạ tầng FCC

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông