Quyết định của HĐQT Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP về việc "Chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2016 của Tổng công ty"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông