Phê duyệt phương án thoái vốn của Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP tại Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 1

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông