Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng cổ phần) của Tổng công ty tại Công ty CP Cầu 12 - CIENCO1

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông