Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên "Công ty TNHH Một thành viên Trường Trung cấp nghề công trình 1"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông