Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên "Công ty TNHH Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ Inmasco"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông