Công văn số 0378/TCT-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc "Thông báo điều chỉnh kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2016"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông