Công bố thông tin về việc Hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP

Thông báo công văn số 355/BGTVT-QLDN ngày 12/01/2015 của Bộ GTVT chấp thuận kết quả bán thỏa thuận cổ phần Nhà nuớc tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP