Nghị quyết HĐQT về sắp xếp chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Thông tin về sắp xếp Chi nhánh TP Hồ Chí Minh