Công bố quyết định của HĐQT Tổng công ty XDCT giao thông 1 - Công ty CP về việc Thoái toàn bộ phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Việt Nam và Công ty CP SXVL và XDCT 119 - CIENCO1

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông