Công bố quyết định của HĐQT Tổng công ty XDCTGT 1 - Công ty CP về việc "Mua lại cổ phần của ông Đinh Văn Thanh - Tổng giám đốc Tổng công ty XDCTGT1 - Công ty CP tại công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Việt Nam (VINACICO)"

Nguồn tin: Phòng Quan hệ cổ đông